: , -

:
,
-

, , , , . , , , , "" , , , (McCokey, 1992, Orne, 1984, Yapko, 1994) ,

: .
!

, , .